Skrivelse till Skolverket gällande bidrag 2020

Till Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket
Kopia till Peter Eide-Jensen, tf enhetschef Skolverket

Rörande fördelningen av stadsbidrag 2020 till science center

 

 

 

Med Skolverkets nya fördelning av statsbidrag riskerar verksamheten hos Navet Science center och många andra science center i landet att allvarligt försämras.
Därför uppmanar Navet Skolverket att dels se över innevarande års fördelning av statsbidrag, dels att inför 2021 se över den fördelningsmodell som tagits fram för innevarande år.

Sedan 2007 har Skolverkets statsbidrag till science center varit ungefär detsamma, 25,5 miljoner kronor. Statsbidragen har utdelats på basis av på förhand givna kriterier som utvecklats och kommunicerats över tid.

Tidigare år har Sveriges science center bedömts utifrån tydliga nyckeltal rörande kvalitet- och kvantitet. De åtta kvalitativa kriterierna fokuserade på: elevers lärande, genusperspektiv, tvärvetenskap, nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och naturvetenskapliga området, pedagogisk förnyelse, samarbete med många organisationer samt mångfald i gestaltning och uttrycksformer. Till det kom fem kvantitetskriterier där betalande besökare, omsättning och utställningsyta var de mest centrala.

Det var enkelt att jämföra verksamheterna med varandra och över år. Bedömningarna gjordes utifrån skriftliga redovisningar och verksamhetsbesök från Skolverket där specialister från utbildnings- och kultursektorn deltog i bedömningen. Verksamhetsbesöken var en viktig kvalitetsvärdering som ledde till fördjupade diskussioner om verksamheternas innehåll vilket höjde kvalitén. Skolverkets långsiktighet och hantering av bidraget har därför starkt bidragit till att Navet och Sveriges science center har kunnat utveckla en verksamhet med högt pedagogiskt innehåll.

2020 fördelas statsbidragen endast efter tre kvantitativa kriterier: omsättning, lärarfortbildningsdagar och proportionen elever/allmänhet där mindre samarbete med skolor ger högre statsbidrag. Navet Science center ser det som en mycket olycklig utveckling. Science center är ett viktigt komplement till utbildningssektorns verksamhet med målet att få unga att engagera sig i samhällsutvecklingen. Science center i samarbete med skolor bidrar till att skapa en likvärdig skola.

Ekonomiska konsekvenser

Navet har under de senaste fyra åren årligen erhållit högsta poäng i Skolverkets kvalitetsberäkningsmodell. År 2019 fördelade Skolverket 25,5 miljoner kr varav Navet erhöll 3 060 000 kr. Innevarande år då Skolverket bytt till kvantitativa nyckeltal får Navet, trots näst högsta nyckeltalet, 9 av 10 sänkt bidrag med 27 procent till 1 928 000 kr.

Neddragningen är inte unik för Navet science center. Den nya modellen medför att alla fyra science center som de senaste åren erhållit högst poäng i Skolverkets kvalitetsbedömning nu får mellan 22 till 41 procent lägre bidrag jämfört med 2019. Andra science center har erhållit ökningar på upp till 137 procent. Vi ställer oss frågande till hur dessa stora förändringar skall kunna hanteras på respektive science center när beskedet kom den 29 april, fyra månader in i aktuellt verksamhetsår.

Den direkta effekten av det sänkta bidraget i ett redan ansträngt ekonomiskt läge till följd av coronapandemin innebär varsel av personal och omgående stopp av utveckling. Navet kommer att ha mindre resurser att vara den viktiga aktören gentemot både utbildningssektorn och allmänheten. 

Navet Science center Boråsregionen

På vetenskaplig grund och med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog och hållbar utveckling skapas teman, utbildningar, interaktiva utställningar och experiment. Kunskaper sätts i ett sammanhang så att fler intresserar sig för naturvetenskap, teknik och matematik.

Navets finns i Boråsregionen med 250 000 invånare. 27 000 barn och elever från regionens skolor besöker årligen Navets teman som följer läroplanerna för förskola, skola och gymnasiet. Varje år utbildar Navet ca 5 000 pedagoger och högskolestudenter inom naturvetenskap, teknik och matematik. På helger och lov kommer 23 000 besökare till Navet. Dessutom bedrivs även ungdomsverksamhet inom naturvetenskap och dataprogrammering på eftermiddagar. Våra pedagoger utbildar personer från såväl föreningar, organisationer och näringsliv både regionalt, nationellt och internationellt. 

Samarbetet med andra organisationer, högskola och universitet eller myndigheter är centralt. Till exempel har Navet på uppdrag av Skolverket utvecklat utbildningar och teman i programmering och Agenda 2030.  

Navet Science center vill därför att Skolverket:

  • klargör hur SFS nr: 1997:153 (5 §) och SFS nr: 2010:8 (4 §) påverkar fördelningen av medel, i den nya modellen.
  • under övergångstid fördelar extra medel till de Science center som under budgetåret påverkats av dramatiskt minskade bidrag.
  • inför 2021 helt omarbetar eller tar tillbaka tidigare kvalitetsmodell för fördelning av medel, med mål att styra mot Science centers grunduppdrag och Skolverkets kvalitets- och effektmål.

 

Med önskemål om fortsatt dialog i frågan.

Med vänliga hälsningar

Tomas Johansson (M)                                                 Lotta Johansson

Ordförande styrgruppen Navet science center                      Verksamhetschef
Kommunstyrelsens vice ordförande                                Navet science center
Marks kommun

 

Styrgruppen för Navet science center

Anna Svalander (L) Kommunalråd Borås Stad
Lennart Haglund (C) 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen Tranemo kommun
Stefan Carlsson (S) Kommunstyrelsens ordförande Svenljunga kommun

Skrivelse från Navet science center till Skolverket gällande fördelning av bidrag som pdf

Brev från branschorganisationen Svenska science center till Skolverget gällande bidrag som pdf