Utvärderingar och rapporter

Navet är en lärande organisation och vi arbetar alltid i process. Vi har genom åren deltagit eller drivit många olika projekt, större och mindre. Det är av flera anledningar viktigt och ibland förenat med externa krav, att utvärdera verksamheten. Här nedan finner du länkar till ett antal utvärderingar av genomförda projekt och utbildningsinsatser.

Forma framtiden 2019 - En teknikmässa för årskurs 8 och 9

Den 4-8 november 2019 bjöds elever i Sjuhärad som går i årskurs åtta och nio in till Forma Framtiden, en arena där lokala företag och elever kunde mötas. Under en halvdag fick de ta del av olika företag som arbetar inom ett tekniskt yrke, för att se hur det kan vara och om det är något som känns spännande att studera till. Dagen var utformad i olika stationer där eleverna fick utföra moment och/eller ta del av information. Arrangörer var Navet Science Center, Smarta fabriker, Högskolan i Borås, Sven Eriksonsgymnasiet, Viskastrandsgymnasiet och Yrkeshögskolan. Representerade företag var Stema, Fristads Plast, ACG Nyström, Boxon, ACP Systems AB, Mastec och Ericsson. Ungefär 200 elever deltog

NOS-projektet 2007-2011 

Navet Science Center i Borås har sedan 2007 drivit NOS-projektet, ett innovativt projekt som riktar sig både till elever och till lärare. Genom tematiskt och tvärvetenskapligt arbete sker en ämnesintegrering mellan NO och SO-ämnena som leder till fördjupade kunskaper och ökat in-tresse för ämnena hos de deltagande eleverna. Eleverna får också en större medvetenhet om håll-bar utveckling och miljöfrågor. De deltagande lärarna påverkas också positivt genom att de får fördjupad kunskap, lär sig nya pedagogiska grepp och utvecklar nya arbetsformer över ämnes-gränserna.

Västra Götalandsregionens utvärdering av sex Science center i väst publicerad maj 2017

En utvärdering av de Science Center i Västra Götaland som erhåller verksamhetsbidrag av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har genomförts av Kontigo AB på uppdrag av enheten för samhällsanalys. 

 

Utvärdering av utbildningsinsats Programmering åk 1-9 2017

Navet har sedan 2012 arbetat med digital kompetensutveckling och successivt utökat utbudet inom programmering och digital kompetens för att matcha det ökade behovet, speciellt nu efter de nya skrivningarna i läroplanen. Denna utvärdering är baserad på omdömet från de pedagoger som deltagit i utbildning inom programmering och digital kompetens 2017. Sammanlagt har 63 tillfällen genomförts under året med 289 deltagande pedagoger, varav vissa pedagoger kan ha varit närvarande vid mer än ett tillfälle.

 

STEPS, Strategiskt Entreprenörskap i Skolan 2011-2012

STEPS - Strategiskt Entreprenörskap I Skolan 2011-2013 - Slutrapport

STEPS, Strategiskt Entreprenörskap i Skolan är ett projekt finansierat med medel från Europeiska Socialfonden (via ESF-rådet) som pågick under 2011-2012. Skaraborgs kommunalförbund var projektägare. Samverkansparter var Sjuhärads, Fyrbodals och Göteborgsregionens kommunalförbund och Region Halland, hädanefter kallade (del)regionerna.
(Del)regionerna har arbetat med 40 kommuner och kompetensutvecklat, 80 hela skolor, 41 skolor med minst 1 arbetslag, 127 skolledare, 2310 pedagoger och 59 Studie och yrkesvägledare i för, grund, gymnasie och särskola under perioden.
STEPS syfte var att utveckla och utöka deltagande skolors lärarlag och rektorers förutsättningar att skapa en entreprenöriell, företagsam och jämställd skola som bättre speglar arbetslivets och samhällets behov och förutsättningar.

 

HELA-projektet 2015-2017

HELA – Holistiskt engagerat lärande är en social investering som finansierats av VGR – Västra Götalandsregionen. I HELA samverkar flera offentliga organisationer från kommun och region med det gemensamma målet att minska den psykiska ohälsan bland barn/ungdomar. Projektet syftar även till att fler ska bli behöriga till gymnasiet efter grundskolan och att antalet avhopp från gymnasiet minskar. 
För att må gott och trivas i livet behöver alla människor uppleva en känsla av sammanhang. Genom att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet inför det som sker i livet får människor möjlighet att förstå sin omvärld. Trygga relationer utgör grunden till allt lärande.
HELA betyder Holistiskt Engagerat Lärande för Alla och är en investering som pågick i ett och ett halvt år på 23 skolor och förskolor. Syftet har varit att minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Det gemensamma övergripande målet har varit att fler ungdomar ska bli behöriga till gymnasiet efter grundskolan och att antalet avhopp från gymnasiet ska minska.

Rapport HELA - Contextio

Följeforskningsrapport HELA - Högskolan i Borås

Länk till boken HELA - Att skapa trygga relationer

 

ELSA - En Likvärdig Skola för Alla - rapport enkäten

Ulricehamns kommun inledde tillsammans med Navet Science Center under 2017 skolutvecklingsarbetet ELSA – En likvärdig skola för alla. Ett arbete som genom nytt och kreativt tänkande avsåg att skapa en ny och förbättrad skolstruktur. 
För att kartlägga vilka behov och resurser som fanns inom sektor lärande i Ulricehamns kommun, genomfördes ht-17 en behovs- och resursanalys i form av en enkätundersökning bland personalen.